top of page
Търсене
  • Снимка на автораTsvetomir Nikolov

Протестът през погледа на младите - част 3

Актуализирано: 11.09.2020 г.


В следващите дни ще се опитаме да ви запознаем с различни позиции и мнения за случващото се в страната през призмата на младите. Дали одобряват или не протестите? Дали се припознават в исканията за промяна или точно обратното? Една от нашите най-важни цели винаги е била да даваме платформа на младите хора да изразяват публично своята позиция. Екипът на България на младите не се ангажира с изразените позиции, а е само платформа за изразяване на различни гледни точки от страна на младите.


Binderiya Usukhbayr is a student in AUBG. Exactly one year ago she moved from Ulaanbaatar, Mongolia to Blagoevgrad, Bulgaria.


Биндерия Усухбаяр е студентка в Американския университет в България. Преди точно една година, тя се мести от  Улаанбаатар, Монголия, в Благоевград, България.

1. Why did you choose Bulgaria?

I did not have any expectations about Bulgaria in particular, except for the warm weather and an abundance of fruits and vegetables. I had only heard about Bulgaria from family friends who have been here to study during socialist times. I chose Bulgaria because my university was here. Then, I started to understand the benefits of living here in comparison to Western Europe or the USA. Bulgaria has beautiful nature, sunny beaches, and year-round warm weather; at least for someone coming from Siberia. But most importantly, it is more affordable and safer to live here. I do not have to worry about terrorist attacks, mass shootings, or natural disasters; which makes it similar to Mongolia. However, Bulgarians have a lot more relaxed and easygoing lifestyle.


1. Защо избра България ?

Нямах някакви конкретни очаквания за България, освен топлото време и изобилието на плодове и зеленчуци. Бях чувала за България само от семейни приятели които са учили тук по време на социализма. Избрах България защото университетът ми е тук. След това започнах да разбирам предимствата на живота тук, съпоставен с живота в Западна Европа или САЩ. България има красива природа, слънчеви плажове и топло време през цялата година; поне за човек, който идва от Сибир.  Но най-важното е, че животът тук е по-безопасен и евтин. Не трябва да се притеснявам за терористични атаки, масови престрелки или природни бедствия, което прави живота тук подобен на този в Монголия. От друга страна, българите имат доста по-спокоен и не толкова сприхав начин на живот


2. How are the protests affecting your life?

The anti-government protests have not affected me directly, but I believe it is paving the way for better years to come. As a current resident, an international student, and a friend to Bulgarians; I anticipate a positive change from the protests that will give fruits in my remaining years here. Bureaucracy and corruption affect all of us alike, a citizen, or not. Everyone with a tie to Bulgaria should care about the protests, not just Bulgarians. This includes the European Union and other political unions and journalistic bodies. By spreading awareness of the anti-government protests and its story, more people will be motivated to oppose their oppressive regimes.


2. Как се отразяват протестите на твоя живот?

Протестите против правителството не ме афектират директно, но вярвам, че полагат основите за по-добри години. Като настоящ жител, международен студент и приятел на българи, аз очаквам позитивна промяна от протестите, която ще даде плод в бъдещите ми години тук. Бюрокрацията и корупцията влияят на всички ни, граждани или не. Всеки свързан с България трябва да се интересува от протестите, не само българите. Това включва ЕС и други политически съюзи, и журналистически институции. Чрез разпространяване на информация за протестите против правителството и историята им, повече хора ще бъдат мотивирани да се съпротивят на своите потиснически режими.3. Would you say you support the protests?


I wholeheartedly support the protests. This is a very significant historical moment for Bulgaria, and potentially the EU. I went to see the protest in Sofia on Day 10. You could feel decades of anger and frustration in the chants and signals during the protests. In some ways, it inspired me to protest against my own government. Since then, the protests have still been going on and police brutality reached its peak on September 2. Regardless, I am impressed by the resilience and the united mentality of Bulgarians against everything that has been bothering everyone.


3. Би ли казала, че подкрепяш протесите?

Подкрепям протестите с цялото си сърце. Това е много важен и исторически момент за България, потенциално и за ЕС. Бях в София да видя протесите на десеттия ден. Човек можеше да види десетилетията яд и ненавист в крясъците и плакатите повреме на протеста. Дори бих казала, че ме вдъхнови да протестирам срещу моето правителство. От тогава протестите продължават и полицейското насилие достигна своя пик на втори септември. Като цяло съм впечатлена от жилавостта и обединената менталност на българите срещу всичко, което безпокои всички.

107 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page